banner180

"Berkin'inizi de Alıp Defolun Gidin Or...pu Evlatları"

"Al­çak Oda TV’­nin şe­ref­siz yav­şak­la­rı alın Ber­ki­n’­ini­zi de ana­nı­zı da de­fo­lup gi­din. O..pu ev­lat­la­rı..." Bakın bu sözleri hangi bürokrat söyledi?

"Berkin'inizi de Alıp Defolun Gidin Or...pu Evlatları"
Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar, bugünkü köşe yazısında çok korkun bir olayı gündeme taşıdı.

2009 yılında Ankara'da yılbaşı gecesi yaşanan doğalgaz faciasında 7 üniversite öğrencisi zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Başkent Doğalgaz Genel Müdürü Veysel Karani Demir de olay sonrası gençlerin çıplak olduğunu söylemiş, bu sözleri kamuoyunda büyük tepki toplamıştı.

İşte O Veysel Karani Demir, Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın şe­hit Sav­cı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ı kur­tar­ma ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­la­rı­na yer ve­ren  Oda TV’­ye facebook üzerinde hakaret yağdırdı.

Demir, Oda tv'yi eleştirirken, Berkin Elvan'a ve annesine de ağır hakaretler ve küfürler etti.

İşte Sözcü Yazarı Uğur Dündar'ın köşesine taşıdığı o olay;

Vey­sel Ka­ra­ni De­mir adı­nı unut­tu­ğu­nu­zu san­mı­yo­rum. Çün­kü bu ki­şi Baş­kent Do­ğal­gaz Ge­nel Mü­dür­lü­ğü gö­re­vi­ni ya­par­ken, 2009 yı­lın­da kor­kunç bir do­ğal­gaz fa­ci­ası ya­şan­mış ve yıl­ba­şı ge­ce­si­ni ar­ka­daş­la­rı­nın evin­de kut­la­yan 7 üni­ver­si­te öğ­ren­ci­si genç ze­hir­le­ne­rek ha­yat­la­rı­nı kay­bet­miş­ti.

Tür­ki­ye­’yi göz­yaş­la­rı­na bo­ğan fe­ci ola­yın ar­dın­dan “Genç­ler ya­rı çıp­lak­tı­” de­di­ği öne sü­rü­len De­mi­r’­in bu acı­ma­sız açık­la­ma­sı, ka­mu­oyu­nu ga­le­ya­na ge­tir­miş­ti.

Gi­de­rek bü­yü­yen tep­ki­ler kar­şı­sın­da o söz­le­ri söy­le­me­di­ği­ni ve ko­nuş­ma­sı­nın çar­pı­tıl­dı­ğı­nı be­lir­te­rek is­ti­fa et­miş­ti.

Ay­nı De­mir, ön­ce­ki gün tek­rar or­ta­ya çık­tı ve bu kez Ber­kin El­van ve Oda TV ha­ber si­te­si­ni he­def al­dı.

Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın şe­hit Sav­cı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ı kur­tar­ma ope­ras­yo­nuy­la il­gi­li açık­la­ma­la­rı­na yer ve­ren  Oda TV’­ye Fa­ce­bo­ok’­ta ha­ka­ret ve kü­für­ler yağ­dı­ran De­mir, “Al­çak Oda TV’­nin şe­ref­siz yav­şak­la­rı alın Ber­ki­n’­ini­zi de ana­nı­zı da de­fo­lup gi­din. O..pu ev­lat­la­rı, o iki ka­til si­zin ye­tiş­ti­rip kış­kırt­tık­la­rı­nız, su­çüs­tü ya­ka­lan­ma­nın te­la­şın­da­sı­nız. Sav­cı­ya 5 kur­şun po­lis mi sık­tı yav­şak ha­in­le­r” de­di.

Sev­gi­li okur­la­rım,

Eğer Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan gi­bi dü­şün­mü­yor­sa­nız vay ha­li­ni­ze.

Yaf­ta­lar­dan yaf­ta be­ğe­nin, ay­rı­ca öf­ke­li yı­ğın­la­ra, bin­di­ril­miş kı­ta­la­ra he­def gös­te­ril­me­yi bek­le­yin!

O ka­la­ba­lık­lar­ca Si­yo­nist-va­tan hai­ni, hat­ta si­zi ölüm lis­te­si­ne al­mış da­hi ol­sa, DHKP-C te­rör ör­gü­tü men­su­bu ilan edi­le­bi­lir­si­niz

Vey­sel Ka­ra­ni De­mi­r’­in yap­tı­ğı sal­dı­rı­da ol­du­ğu gi­bi, akıl­la­ra dur­gun­luk ve­re­cek ha­ka­ret, if­ti­ra ve kü­für­le­re ma­ruz ka­la­bi­lir­si­niz.

Bu du­rum­da in­san is­ter is­te­mez “A­ca­ba sav­cı Meh­met Se­lim Ki­ra­z’­ın şe­hit edil­di­ği olay­da top­lu­mun dik­ka­tin­den ka­çı­rıl­mak is­te­nen ba­zı ger­çek­ler mi va­r” so­ru­su­nu sor­ma­dan ede­mi­yor.

Ni­te­kim CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Ay­tun Çı­ray, bu kuş­ku­yu için­de ba­rın­dır­mak­la kal­mı­yor, ha­zır­la­dı­ğı so­ru öner­ge­siy­le İçiş­le­ri Ba­ka­nı Se­ba­hat­tin Öz­tür­k’­e şu çar­pı­cı so­ru­la­rı yö­nel­ti­yor:

- Şe­hit edi­len  sav­cı­mı­zın Ber­kin El­van da­va­sı­nın ada­let­li iler­le­me­si ve ola­yın hü­küm­lü­sü po­li­sin bu­lun­ma­sı ve yar­gı­lan­ma­sı için en çok ça­ba sarf eden ki­şi ol­ma­sı, bu ey­le­min ama­cı ko­nu­sun­da çe­liş­ki ya­rat­mı­yor mu? Bu çok tu­haf bir du­rum de­ğil mi?

- Yet­ki­li­ler ta­ra­fın­dan “Ça­pul­cu (Ge­zi­ci) ve DHKP-C “ gi­bi söz­cük­le­rin ay­nı cüm­le içe­ri­sin­de kul­la­nı­la­rak ve­ri­len me­saj­lar bü­tü­nü­nün ama­cı ne­dir? Bu te­rör ey­le­mi, şe­hit olan Sav­cı­mız ve ai­le­si­ne ver­di­ği onul­maz za­rar dı­şın­da so­nuç­la­rı iti­ba­rı ile baş­ka kim­le­re za­rar ve­re­cek­tir? Kim­le­re ve ne­le­re fay­da sağ­la­ya­cak­tır?

- Tür­ki­ye­’nin dış po­li­ti­ka­da stra­te­jik ba­tak­lı­ğa gö­mül­me­si­nin so­rum­lu­su “Göl­ge Baş­ba­ka­n’­ın” Ber­kin El­va­n’­ın acı­lı anı­sı üze­rin­den ge­li­şen te­rör ha­di­se­si­nin fa­tu­ra­sı­nı tam bir ah­lak dı­şı tu­tum­la CHP’­ye kes­me­ye kal­kış­ma­sı ve bu­nu da Tür­ki­ye­’yi mut­lak bir po­lis dev­le­ti­ne dö­nüş­tü­re­cek İç Gü­ven­lik Ya­sa­sı’­nı sa­vu­na­rak yap­ma­sı ola­yın ma­hi­ye­ti ba­kı­mın­dan bir ipu­cu ola­bi­lir mi?

- Sav­cı­yı öl­dü­ren te­rö­rist­ler Şa­fak Yay­la (1991) ile Bah­ti­yar Doğ­ru­yo­l’­un (1987) Te­kir­dağ F Ti­pi Ce­za­evi­’n­den ar­ka­daş ol­duk­la­rı an­la­şıl­dı. Yay­la iki yıl ön­ce can­lı bom­ba ol­du­ğu id­di­asıy­la tu­tuk­lan­mış, 3 ay ön­ce çık­mış. Te­rö­rist­ler­den Şa­fak Yay­la­’nın ağabeyi Meh­met Yay­la, 19 Mart 2013’te An­ka­ra­’da Ada­let Ba­kan­lı­ğı ve AKP Ge­nel Mer­ke­zi­’ne lav si­lah­la­rı ve ro­ke­ta­tar­lar­la sal­dı­ran iki ki­şi­den bi­riy­di. Bah­ti­yar Doğ­ru­yol ise bir yıl ön­ce ce­za­evin­den tah­li­ye ol­muş. Her iki ey­lem­ci­nin de ön­ce­lik­le ta­kip edil­me­si ge­re­ken­ler lis­te­sin­de ol­duk­la­rı açık­lan­dı. Bu dik­kat çe­ki­ci iliş­ki­ler ağı­na rağ­men MİT baş­ta ol­mak üze­re dev­le­tin is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri ne­den bu te­rö­rist­le­ri ta­kip et­me­di­? Bu­ra­da gö­re­vi ih­mal söz ko­nu­su mu­dur?
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.