banner180

MHP'den koalisyon için 3 Seçenek ve 3 şart

MHP hangi koalisyon ihtimallerine kapılarını açtı? MHP'nin önünde 3 seçenek var. İşte MHP'nin yol haritası.

MHP'den koalisyon için 3 Seçenek ve 3 şart
MHP’nin önünde 3 yol var. AKP ile koalisyon, HDP’nin dışarıdan destekleyeceği CHP koalisyonu ve erken seçim.
AKP'YE BU ŞARTLARI SUNACAK

MHP, AKP'ye ise Çözüm Süreci'nden vazgeçilmesi, Cumhurbaşkanı'nın anayasal sınırlarına çekilmesi, 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi şartlarını sunacak.
MHP OYLARINI 2 MİLYON ARTIRDI

Se­çim so­nuç­la­rı­nı ve koa­lis­yon se­çe­nek­le­ri­ni de­ğer­len­dir­mek için is­ti­şa­re­le­ri­ni de­vam et­ti­ren MHP’­de yol ha­ri­ta­sı net­le­şi­yor. Bir ön­ce­ki se­çi­me gö­re 2 mil­yon ci­va­rın­da ar­tan oy­la­rı mu­ha­fa­za et­mek ve bir son­ra­ki se­çi­me da­ha güç­lü gir­mek is­te­yen MHP yan­lış adım at­ma­mak için iti­dal­li dav­ra­nı­yor.
AKP'YE KOALİSYON İÇİN 3 ŞART ÖNE SÜRDÜ

HDP ile yan ya­na ol­ma­ya­ca­ğını açık­la­yan, AKP ile koa­lis­yon için ise 3 şart öne sü­ren MHP’­nin önün­de 3 yol var. AKP ve MHP koa­lis­yo­nu­na me­sa­fe­li olan par­ti ta­ba­nın­da HDP’­nin dı­şa­rı­dan des­tek­le­ye­ce­ği bir CHP-MHP koa­lis­yo­nu ön­ce­lik olur­ken, son ter­cih er­ken se­çim. Di­ğer par­ti­le­rin ken­di ara­la­rın­da bir çö­züm üret­me­si ise MHP’­nin ön­ce­li­ği. An­cak bu se­çe­nek­le­re iliş­kin de par­ti içe­ri­sin­de çe­kin­ce­ler mev­cut.

PAR­Tİ AKP İLE KAN KAY­BE­DER

Par­ti içi is­ti­şa­re­ler­de yol­suz­luk­lar­la anı­lan, çö­züm sü­re­cin­de her tür­lü ta­vi­zi ve­ren, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­yı'nın et­ki­sin­de­ki bir AKP ile ay­nı tor­ba­ya gir­me­nin par­ti­ye bü­yük oran­da kan kay­bet­ti­re­bi­le­ce­ği en­di­şe­si ha­kim.

MHP HUKUKSUZLUKLARA ORTAK EDİLMEK Mİ İSTENİYOR

Sa­ray'ın AKP-MHP koa­lis­yo­nu is­te­di­ği­ne da­ir çı­kan ha­ber­ler par­ti içe­ri­sin­de Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n’­ın MHP’­yi hu­kuk­suz­luk­la­ra or­tak et­me ça­ba­sı ola­rak de­ğer­len­di­ri­li­yor.
Bu ne­den­le AKP ile ay­nı tor­ba­ya gi­ril­me­me­si ka­na­ati ağır ba­sı­yor. Bu­na kar­şı­lık An­ka­ra'da MHP'ye ya­kın isim­ler­le AKP'ye ya­kın ve et­kin isim­le­rin, "back do­or" de­ni­len per­de ar­ka­sı gö­rüş­me­ler yap­tık­la­rı, iki par­ti­yi tek koa­lis­yon­da bir­leş­tir­mek için pa­zar­lık­lar yap­tık­la­rı da ko­nu­şu­lu­yor.

AK­P’­SİZ CHP-MHP KOA­LİS­YO­NU

CHP yet­ki­li­le­ri ile alt dü­zey­de te­mas­lar de­vam eder­ken, MHP, HDP’­nin dı­şa­rı­dan des­tek­le­ye­ce­ği bir CHP-MHP hü­kü­me­ti­ne ik­na edil­me­ye ça­lı­şı­lı­yor. Par­ti içe­ri­sin­de HDP’­nin dı­şa­rı­dan des­te­ği­ne de sı­cak ba­kıl­mı­yor. Hü­kü­met aşa­ma­sın­da HDP’­nin tav­rı ko­nu­sun­da en­di­şe­ler ol­du­ğu gi­bi, ta­ba­na HDP’­nin des­te­ği ile bir olu­şu­mun içe­ri­sin­de olun­ma­sı­nın an­la­tı­la­ma­ya­ca­ğı fik­ri ha­kim.

PARTiDEN iZiNSiZ GÖRÜŞEN GİDER

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan'ın CHP'li De­niz Bay­kal ile yap­tı­ğı gö­rüş­me­nin bir ben­ze­ri­nin de MHP'de Mu­rat Ba­şes­gi­oğ­lu ve Tuğ­rul Tür­keş gi­bi isim­ler­le ya­pa­ca­ğı id­di­ası par­ti­de tep­ki çek­ti. MHP li­de­rin­den izin­siz böy­le bir gö­rüş­me­ye mü­sa­ade edil­me­ye­ce­ği ve gö­rüş­me ya­pan ki­şi­nin ih­ra­cı­nın gün­de­me ge­le­ce­ği be­lir­ti­li­yor.Öte yan­dan Devlet Bah­çe­li'nin Me­ral Ak­şe­ner ile il­gi­li çı­kı­şı ve sert üs­lu­bu da par­ti için­de şaş­kın­lık­lar kar­şı­lan­dı.

AKP’YE 3 ÖN ŞART SUNULACAK

MHP, Cumhurbaşkanı'nın görevlendirme yapmasının ardından görüşme için gelecek Başbakan Ahmet Davutoğlu’na 3 ön şart sunacak.

MHP’nin birinci önceliği çözüm süreci. AKP’nin süreçten tamamen vazgeçmesi MHP’nin kırmızı çizgisi.

İkinci talebi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasal sınırlarına çekilmesi. Saray’dan çıkıp köşke geri dönmesi.

Üçüncü şart da yolsuzluk soruşturmasına adları karışan 4 eski bakanın Yüce Divan'a gönderilmesi. MHP, Yüce Divan konusunda koalisyon seçeneğinden bağımsız TBMM’de gerekli çalışmayı yapma kararlığında.
Bugün
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.